Koľko to bude stáť?

Služby poskytované ADOS sú pre pacientov bezplatné. Komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť uhrádza zdravotná poisťovňa na základe zmluvného vzťahu medzi ADOS a zdravotnou poisťovňou.

Sme zmluvná ADOS s Union zdravotná poisťovňa
Sme zmluvná ADOS s Všeobecná zdravotná poisťovňa
Sme zmluvná ADOS s Dôvera zdravotná poisťovňa

Výkony pre zdravotnú poisťovňu sú uvádzané formou kódov, na základe ktorých poisťovňa uhradí poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť. Každý kód má bodové ohodnotenie, pričom cenovú reláciu bodu určuje zdravotná poisťovňa. Rozsah zdravotnej starostlivosti vždy indikuje ošetrujúci lekár pacienta.

Cenník výkonov

Cenník výkonov platný pre klientov, ktorý nemajú zdravotné poistenie na území Slovenska

VýkonCena
Doprava ku klientovi motorovým vozidlom0,28 €/km
Aplikácia liečiva do svalu, pod kožu (im, sc)2,00 €
Aplikácia liečiva do žily ( iv)4,00 €
Aplikácia neinjekčnej liečby1,50 €
Aplikácia terapeutického celotelového alebo liečivého zábalu1,70 €
Celkový kúpeľ na lôžku u imobilného klienta4,00 €
Cievkovanie ženy4,00 €
Čistenie tracheálnej kanyly1,10 €
Doprava biologického materiálu do laboratória2,00 €
Každá ďalšia zmena v diétnom režime1,00 €
Každá návšteva v dňoch pracovného voľna, pokoja a vo sviatok4,00 €
Každá návšteva v pracovný deň2,00 €
Kontinuálne sledovanie klinického stavu klienta á 2 hod.4,60 €
Kontrola glykémie glukomerom1,40 €
Liečebná klyzma4,30 €
Nácvik odborných výkonov pri ošetrovaní chorého4,00 €
Nácvik podávania inzulínu1,70 €
Návšteva klienta v rizikových skupinách populácie - krízová intervencia2,70 €
Očistná klyzma4,00 €
Odber kapilárnej krvi, zmeranie glykémie glukomerom2,00 €
Odber krvi venepunkciou - 1 kontajner2,00 €
Odber materiálu na kultiváciu2,00 €
Odmeranie VF( krvný tlak, pulz, dýchanie, telesná teplota)2,00 €
Odsatie žalúdočného obsahu5,20 €
Odsávanie pacienta4,00 €
Ošetrovanie dekubitu do 5 cm4,00 €
Ošetrovanie dekubitu nad 5 cm5,50 €
Ošetrovanie stómie vrátane výmeny zberného vrecka4,00 €
Ošetrovanie vredu predkolenia4,00 €
Ošetrovateľská rehabiltácia cca 30 min.4,00 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov3,00 €
Podávanie a sledovanie infúzie do 250 ml7,00 €
Podávanie a sledovanie infúzie nad 250 ml9,00 €
Podávanie cytostatík do zavedeného katétra5,80 €
Podávanie kyslíka4,00 €
Polohovanie klienta2,30 €
Poučenie príbuzných, alebo členov komunity1,50 €
Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze7,50 €
Preväz jednoduchej rany2,00 €
Preväz zložitej rany4,00 €
Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu OS1,90 €
Príjem klienta do ADOS, odobratie sesterskej anamnézy2,70 €
Sledovanie diurézy á 12 hod.0,70 €
Starostlivosť o epidurálny katéter3,50 €
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu2,30 €
Starostlivosť o ústnu dutinu2,00 €
Starostlivosť o výživu, vypracovanie diétneho režimu 1x2,70 €
Úprava postele 1x2,00 €
Vyhodnotenie KOS a záverečná správa4,00 €
Výmena permanentného katétra u ženy4,00 €
Výmena stomického setu s následnou toaletou3,40 €
Výplach oka1,90 €
Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti(KOS)5,20 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom2,00 €
Výživa a kŕmenie bezvládneho klienta1,00 €

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.