ADOS Žilina

Koľko to bude stáť?

Služby poskytované ADOS sú pre pacientov bezplatné. Komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť uhrádza zdravotná poisťovňa na základe zmluvného vzťahu medzi ADOS a zdravotnou poisťovňou.

Sme zmluvná ADOS s Union zdravotná poisťovňa
Sme zmluvná ADOS s Všeobecná zdravotná poisťovňa
Sme zmluvná ADOS s Dôvera zdravotná poisťovňa

Výkony pre zdravotnú poisťovňu sú uvádzané formou kódov, na základe ktorých poisťovňa uhradí poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť. Každý kód má bodové ohodnotenie, pričom cenovú reláciu bodu určuje zdravotná poisťovňa. Rozsah zdravotnej starostlivosti vždy indikuje ošetrujúci lekár pacienta.

Cenník výkonov

Cenník výkonov platný pre klientov, ktorý nemajú zdravotné poistenie na území Slovenska

VýkonCena
Doprava ku klientovi motorovým vozidlom0,35 €/km
Aplikácia liečiva do svalu, pod kožu (im, sc)2,00 €
Aplikácia liečiva do žily ( iv)4,00 €
Aplikácia neinjekčnej liečby1,50 €
Cievkovanie ženy4,00 €
Čistenie tracheálnej kanyly1,10 €
Doprava biologického materiálu do laboratória2,00 €
Každá návšteva v dňoch pracovného voľna, pokoja a vo sviatok4,00 €
Každá návšteva v pracovný deň2,00 €
Kontinuálne sledovanie klinického stavu klienta á 2 hod.4,60 €
Kontrola glykémie glukomerom3 €
Liečebná klyzma4,30 €
Nácvik odborných výkonov pri ošetrovaní chorého4,00 €
Nácvik podávania inzulínu1,70 €
Návšteva klienta v rizikových skupinách populácie - krízová intervencia2,70 €
Očistná klyzma4,00 €
Odber kapilárnej krvi, zmeranie glykémie glukomerom3,50 €
Odber krvi venepunkciou - 1 kontajner2,00 €
Odber materiálu na kultiváciu2,00 €
Odmeranie VF( krvný tlak, pulz, dýchanie, telesná teplota)2,00 €
Ošetrovanie dekubitu do 5 cm6,00 €
Ošetrovanie dekubitu nad 5 cm8,50€
Ošetrovanie stómie vrátane výmeny zberného vrecka4,00 €
Ošetrovanie vredu predkolenia6,00 €
Ošetrovateľská rehabiltácia cca 30 min.8,00 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov3,00 €
Podávanie a sledovanie infúzie do 250 ml7,00 €
Podávanie a sledovanie infúzie nad 250 ml9,00 €
Podávanie cytostatík do zavedeného katétra8,00 €
Podávanie kyslíka4,00 €
Polohovanie klienta2,30 €
Poučenie príbuzných, alebo členov komunity1,50 €
Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze7,50 €
Preväz jednoduchej rany4,00 €
Preväz zložitej rany8,00 €
Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu OS7,00 €
Príjem klienta do ADOS, odobratie sesterskej anamnézy2,70 €
Sledovanie diurézy á 12 hod.5,00 €
Starostlivosť o epidurálny katéter3,50 €
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu2,30 €
Starostlivosť o ústnu dutinu2,00 €
Starostlivosť o výživu, vypracovanie diétneho režimu 1x2,70 €
Vyhodnotenie KOS a záverečná správa8,00 €
Výmena permanentného katétra u ženy4,00 €
Výplach oka5,00 €
Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti(KOS)10,00 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom2,00 €

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.